فوتبال

  

  

 

 قوانین شرط بندی فوتبال


ملاک محاسبه شرط ها در تمام ورزش ها وقت قانونی بازی است، مگر اینکه در نوع شرط خلاف آن ذکر شده باشد. وقت قانونی شامل زمان اصلی بازی و وقت های تلف شده می گردد. بعنوان مثال در بازی فوتبال، ملاک شرط ها ۹۰ دقیقه بازی است بعلاوه زمانی که داور در انتهای بازی بعنوان وقت های تلف شده اعلام می کند.ولی چنانچه در نوع شرط صریحا ذکر شده باشد که برنده در وقت اضافه یا برنده پنالتی، یا برنده جام قهرمانی و ...  که در این موارد ملاک دیگر وقت قانونی نخواهد بود.

اگر بازی به هر دلیلی ناتمام بماند، تکلیف بازی باید تا ۲۴ ساعت مشخص شود در غیر این صورت اگر بازی تا دقیقه ۷۰ بازی شده باشد شرط ها بر حسب همان نتیجه ثبت نتیجه خواهند شد. 

 شرط‌ هایی‌ که قبل از رها شدن بازی نتیجه آن ها قطعاً مشخص شده باشند، به قوت خود باقی‌ خواهند ماند. مثلا در صورتی‌ که شرط برنده ی نیمه باشد و بازی در اواسط نیمه ی دوم رها شود، شرط‌ های نیمه اول به قوت خود باقی‌ خواهند ماند.

وقت تلف شده به زمان عادی نیمه و یا کل مسابقه گفته می شود. زمان قانونی یک مسابقه فوتبال 90 دقیقه است (هر نیمه 45 دقیقه طول می کشد). برای مسابقات فوتبال با فرمت متفاوت، در صورت ارائه در متن شرط اطلاع رسانی می شود. فرمت بازی نیز ممکن است در طول مسابقه فوتبال تغییر یابد. در این حالت، اگر در شرط های ارائه شده نوشته شده باشد که فرمت بازی ممکن است تغییر کند "possible format change" شرط ها با توجه به نتیجه نهایی محاسبه می شوند. اگر دراین مورد در شرط های ارائه شده اطلاع رسانی نشده باشد، تمامی شرط های ارائه شده با ضریب یک محاسبه می شوند مگر شرط هایی که نتایج آن ها از قبل مشخص شده و یا به فرمت بازی ارتباطی ندارند. 


بقیه یا ادامه ی بازی: (rest of the match) در این نوع شرط ملاک فقط بقیه ی بازیست و نتیجه بازی قبل از ثبت شرط شما محسوب نمی شود.

اولین تعویض: (first substitution) در این نوع شرط، تعویض های بین دو نیمه (از دقیقه ی ۴۵ تا شروع نیمه ی دوم) ، تعویض در نیمه اول محسوب می شوند.  

کارت زرد دوم یک بازیکن: اگر بازیکنی بعد از دریافت دو کارت زرد اخراج شود (کارت قرمز)، برای محاسبه ی شرطی که روی کارت زرد گذاشته شده است، فقط یکی از کارت ها در نظر گرفته می شود، کارت زرد دوم به عنوان کارت قرمز محاسبه می شود. 
 

شرط‌ بندی هندیکپ آسیایی: (Asian Handicap Betting)

 

ملاک برای تمامی‌ شرط ها در هندیکپ آسیایی آغاز مسابقه است. برای توضیحات بیشتر در مورد این شرط به جدول پایین در همین صفحه مراجعه کنید.

 

شرط نیمه اول: (First Half)

فقط شامل شرط های نیمه اول می‌باشد. درصورتی که بازی‌ قبل از پایان نیمه اول رها و لغو شود، شرط های نیمه اول لغو میشوند. چنانچه بازی‌ در نیمه دوم لغو شود، شرط های نیمه اول معتبر می باشند.

 

شرط نیمه دوم: (Second Half)

فقط شامل شرط های نیمه دوم می باشند، در صورت لغو شدن بازی‌ در نیمه دوم، شرط های نیمه اول معتبر و شرط های نیمه دوم لغو می گردند.

 

شرط هندیکپ آسیایی (Asian Handicap):

درهندیکپ آسیایی فرض بر این است که تیم مورد نظر شما بازی را از شماره ای که جلوی آن نوشته شده شروع می کند. یعنی به اندازه شماره ارائه شده در هندیکپ، شما به تیم امتیاز می دهید.

هندیکپ با توجه به قدرت هر یک از تیم‌‌ها تعیین می‌شود و همیشه برای تیم قویتر منفی، و برای تیم ضعیفتر مثبت است. این گزینه باعث می شود که

ضرایب تیم‌‌ها به هم نزدیکتر باشند و موقعیت‌های بیشتری برای شرط‌ بندی رقابتی فراهم شود. به جدول زیر برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید:

 

 

 

 

 


 

توضیح

 

هندیکپ

 

شرط شما برنده است اگر تیم‌ منتخب شما پیروز شود،اگرمساوی شود و تفاوت گًل صفر باشد مبلغ به شما برگردانده می شود.

 

0

 

شرط شما برنده است در صورتی‌ که تیم‌ منتخب شما پیروز شود.اگر مساوی شود شرط شما نصف شده،نصف آن برنده و نصف دیگر مساوی محسوب می شود و نصف مبلغ به شما برگردانده می شود.

 

 

+0.25

 

 

چنانچه تیم‌ منتخب شما پیروز شود و یا نتیجه مساوی شود، شرط شما برنده است.

 

+0.5

 

چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده است، و اگر با تفاوت یک گًل بازنده شود، نصف شرط بازنده و نصف دیگر به شما بازگردانده می شود.

 

+0.75

 

چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ منتخب شما پیروز شود، شرط شما برنده است، و اگر با اختلاف یک گًل بازنده شود، مبلغ به شما برگردانده می شود.

 

+1

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم منتخب شما بازی را ببرد،یا مساوی کند و چنانچه بازی را با اختلاف دقیقا یک گل ببازد، نصف شرط شما برنده و نصف دیگر به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

 

+1.25

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی و یا با اختلاف یک گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۲ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

 

+1.5

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک گل ببازد، چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، نصف شرط بازنده و نصف آن به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.
 

+1.75

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک گل ببازد، چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

 

+2

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک گل ببازد، چنانچه با اختلاف ۲ گل ببازد، نصف مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود و نصف آن برنده می‌باشد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

 

+2.25

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل یا بیشتر، شرط بازنده می‌باشد.

 

+2.5

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل، نصف شرط بازنده و نصف آن به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۴ گل یا بیشتر شرط بازنده می‌باشد.

 

+2.75

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ منتخب شما بازی را ببرد، یا مساوی کند یا با اختلاف یک یا دو گل ببازد. در صورت باخت با اختلاف ۳ گل، مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود. در صورت باخت با اختلاف ۴ گل یا بیشتر شرط بازنده می‌باشد.

 

+3

 

شرط شما برند است اگر تیمتان برنده شود. اگر مساوی شود نصف آن بازنده و نصف دیگر به شما بازگردند می شود.

 

-0.25

 

شرط شما برنده میشود اگر تیم منتخب شما بازی را ببرد.

 

-0.5

 

شرط شما برنده است در صورتی‌ که تیم‌ منتخب شما با اختلاف 2 گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف 1 گل برنده شود، نصف آن برنده و نصف دیگر مساوی و به شما بازگردانده می شود.

 

-0.75

 

اگر تیم‌ منتخب شما با اختلاف 2 گًل یا بیشتر بازی را ببرد شرط شما برنده است و چنانچه با اختلاف 1 گًل برنده شود، مبلغ شرط به شما بازگردانده می شود.

 

-1

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۲ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۱ گًل بازی را ببرد، نیمی از شرط بازنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه بازی مساوی یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

 

-1.25

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۲ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۱  گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

 

-1.5

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۲ گًل بازی را ببرد، نیمی از شرط برنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۱  گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

 

-1.75

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۲ گًل بازی را ببرد، مساوی محسوب شده و مبلغ شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۱  گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

 

-2

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۲ گًل بازی را ببرد، نیمی از شرط بازنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱  گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

 

-2.25

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۳ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱ گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، و یا تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۲ گًل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

 

-2.5

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۴ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۳ گًل بازی را ببرد، نیمی از شرط برنده و نیمه دیگر مساوی محسوب شده و به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱  گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده می‌باشد.

 

-2.75

 

شرط شما برنده است در صورتیکه تیم‌ انتخاب شده با اختلاف ۴ گًل یا بیشتر بازی را ببرد. اگر با اختلاف ۳ گًل بازی را ببرد، نتیجه مساوی حساب شده و مبلغ شرط‌بندی شده به شما بازگردانده میشود. چنانچه با اختلاف ۲ یا ۱  گًل بازی را ببرد، یا بازی مساوی، و یا تیم‌ مقابل بازی را ببرد، شرط بازنده محسوب می شود.

 

-3

 

 

 

(برای مشاهده ادامه جدول ها در نسخه موبایل ، جدول را لمس کرده و به جهت مورد نظر هدایت نمایید)

 

هندیکپ یک تیم و نتیجه نیمه:

 

در این حالت شما بر روی نتیجه نهایی وقت قانونی بصورت هندیکپ و نتیجه نیمه بصورت برد و باخت شرط بندی می نمایید. دقت کنید که اگر انتخاب شما "بله" باشد ، باید هر دو قسمت شرط درست باشد و در واقع هر دو قسمت شرط برنده باشد تا شرط شما برنده شود و اگر انتخاب شما "خیر" باشد باید هر دو قسمت شرط خیر شود و در واقع هر دو قسمت شرط به حالت نه بشود تا شرط شما برنده گردد.

مثال:

   - هندیکپ (1.5+) تیم 1 و برد 1 در نیمه اول : بله/خیر

 

با انتخاب بله یعنی تیم 1 در وقت قانونی  با هندیکپ +1.5 برنده خواهد شد و در نیمه اول هم برنده خواهد شد. دقت کنید که  هر دو گزینه باید رخ دهد و برای خیر نیز هر دو گزینه باید رخ ندهد، یعنی برای اینکه قسمت خیر برنده شود، تیم1 با هندیکپ (1.5+) نباید برنده شود و در نیمه اول هم نباید برنده شود.

 

مجموع بالای/زیر: (Over/Under)

 

 

توضیح

مجموع بالای/ زیر

 

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا 1 گًل زده شده باشد،شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گًل زده شود، پول شرط به شما بازگردانده میشود و در صورتی‌ که 3 گًل یا بیشتر زده شود شرط بازنده است.

 

زیر 2 گًل

 

در صورتی‌ که هیچ گلی زده نشده باشد یا 1 گًل زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گًل زده شود، نصف شرط برنده و نصف مبلغ بازگردانده می شود و در صورتی‌ که 3 گًل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

 

زیر 2.25 گًل

 

در صورتی‌ 0 – 1 – 2  گًل در مسابقه زده شده باشد شرط برنده است، اگر 3 گًل و بیشتر زده شده باشد، شرط بازنده است.

 

زیر 2.5 گًل

 

 

در صورتی‌ 0 – 1 – 2 گًل در مسابقه زده شده باشد، شرط برنده است.اگر دقیقا 3 گًل زده شود، نصف شرط بازنده ونصف برگردانده میشود و اگر 4 گًل یا بیشتر زده شود، شرط بازنده است.

 

 

 

زیر 2.75 گًل

 

در صورتیکه 3 گًل یا بیشتر در مسابقه زده شود شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گًل زده شود، تمامی‌ مبلغ شرط به شما بازگردانده میشود و چنانچه 0 یا 1 گًل زده شده باشد، شرط بازنده است.

 

بالای 2 گًل

 

در صورتی که 3 گًل و یا بیشتر زده شود، شرط برنده است.اگر دقیقا 2 گًل زده شود نصف شرط بازنده و نصف آن بازگردانده می شود و چنانچه 0 یا 1 گًل زده شود، شرط بازنده است.

 

بالای 2.25 گًل

 

در صورتیکه 3 گًل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است و چنانچه 0 – 1 – 2 گل زده شود، شرط بازنده است.

 

بالای 2.5 گًل

 

 

در صورتی که 4 گًل یا بیشتر زده شود،شرط برنده است. اگر دقیقا 3 گًل زده شود، نصف شرط برنده و نصف آن بازگردانده می شود و چنانچه 0 – 1 – 2 گًل زده شود، شرط بازنده است.

 

 

 

بالای 2.75 گًل

 

(برای مشاهده ادامه جدول ها در نسخه موبایل، جدول را لمس کرده و به جهت مورد نظر هدایت نمایید)

 


شانس دو برابر : (Double Chance)

شرط شانس دو برابر به شما امکان شرط بستن روی دو گزینه از سه گزینه برد/مساوی/باخت در یک شرط را می‌دهد.

 

گزینه‌های موجود:

برد 1 و مساوی : چنانچه تیم‌ میزبان - تیم 1 -  بازی را ببرد ، و یا بازی مساوی شود ، شرط برنده است.

برد 2 و مساوی: چنانچه بازی مساوی و یا تیم‌ میهمان - تیم 2 - برنده شود ، این شرط برنده است. 

برد 1 و برد 2: چنانچه بازی به نفع تیم‌ میزبان - تیم 1 -  و یا میهمان - تیم 2 -  تمام شود ، این شرط برنده است. در این حالت تساوی بازی یعنی باخت شرط.
 

تعداد گلها : (Number of Goals)

این شرط بر روی تعداد گلهای زده شده توسط هر دو تیم‌ در ۹۰ دقیقه وقت قانونی می باشد

نکته: در این نوع شرط گل به خودی نیز محاسبه می گردد.

 

مساوی فسخ شرط : (Draw No Bet)

پیشبینی‌ تیم‌ برنده بازی . چنانچه بازی مساوی تمام شود ، شرط لغو میشود و مبلغ شرط بازگردانده می شود.

 

کرنر:

در صورتی که قبل از زدن ضربه کرنر، داور سوت خاتمه نیمه اول یا پایان بازی را بزند، این کرنر در تعداد کرنرهای بازی محاسبه نمی شود.

 

 

نکات مهم شرط بندی فوتبال:

شرط های ارائه شده برای نتیجه مسابقات فوتبال:

برد تیم یک کل مسابقه (نیمه) - "برد 1".

تساوی در کل مسابقه (نیمه) - " X ".

برد تیم دو در کل مسابقه (نیمه) - "برد 2".

برد تیم یک یا نتیجه مساوی(برد مساوی) (نیمه) - X1 

یکی از تیم ها برنده ی بازی (نیمه) خواهد بود - "12"

تیم دو در بازی (نیمه) بازنده نخواهد بود (برد مساوی 2 ) - "2X

تیم یک با احتساب هندیکپ برنده ی بازی (نیمه) خواهد بود - "هندیکپ 1".

تیم دو با احتساب هندیکپ برنده ی بازی (نیمه) خواهد بود - "هندیکپ 2".

شرط بندی روی مجموع گل های تیم ها در بازی (نیمه) - "مجموع بالای (زیر) مشخص شده در شرط".

شرط بندی روی مجموع گل های زده شده توسط هر تیم به طور جداگانه در کل مسابقه (نیمه) - "مجموع  بالای (زیر) مشخص شده در شرط".

شرط بندی روی تعداد کل گلهای زده شده، در کل مسابقه (نیمه) زوج یا فرد باشد.

 

شرط بندی روی مقایسه ی دو نیمه از لحاظ به ثمر رسیدن گل (در کدام نیمه گل بیشتری به ثمر می رسد):

سه گزینه شرط بندی در دسترس است:

نیمه اول پر گل تر خواهد بود "2<1" (تعداد گلهای زده شده در نیمه اول بیشتر از نیمه دوم خواهد بود).

در هر دو نیمه به یک تعداد گل زده می شود. "2=1" (تعداد گلهای زده شده درهر دو نیمه به یک اندازه خواهد بود).

نیمه دوم پر گل تر خواهد بود "2>1" (تعداد گلهای زده شده در نیمه دوم بیشتر از نیمه اول خواهد بود).

 

شرط بندی روی امتیاز نهایی مسابقه:

این شرط برای پیش بینی نتیجه ی دقیق بازی ارائه می شود.

 

شرط بندی روی نتیجه نیمه اول و نتیجه نهایی مسابقه:

این شرط برای پیش بینی روی نتیجه ی دقیق مسابقه در نیمه اول و نتیجه نهایی به طور همزمان است. 9 گزینه شرط بندی در دسترس است: 

 

"1/1"
برد تیم یک در نیمه اول و در
 پایان بازی

 "1/X" 
برد
 تیم یک در نیمه اول و تساوی در پایان بازی

"1/2"
برد تیم یک در نیمه اول و برد تیم دو در
 پایان بازی

"X/1"
تساوی در نیمه اول و برد تیم یک در
 پایان بازی

"X/X" مساوی در نیمه اول و در پایان بازی

"X/2"
مساوی در نیمه ی اول و برد تیم دو در
 پایان بازی

"2/1"
برد تیم دو در نیمه اول و برد تیم یک در
 پایان بازی

"2/X"
برد تیم دو در نیمه اول و مساوی در پایان بازی

"2/2"
برد تیم دو در نیمه اول و در
 پایان بازی

 

 

شرط بندی روی اینکه  تیم اول (دوم) گل می زند (یا خیر).

شرط بندی روی اینکه هر دو تیم یک گل می زنند (یا خیر).

شرط بندی روی اینکه یک تیم گل می زند (یا خیر).

شرط بندی روی به ثمر رسیدن (نرسیدن) یک گل در نیمه ی اول (دوم).

شرط بندی روی اینکه کدام تیم گل اول (دوم و یا بعدی) را در مسابقه (در نیمه اول) به ثمر می رساند.

شرط بندی روی اینکه در کدام یک از زمان های پیشنهادی گل اول (دوم یا بعدی) به ثمر خواهد رسید (بازه ی زمانی بر اساس دقیقه به صورت جداگانه مشخص می شود).

شرط بندی روی اینکه کدام تیم گل آخر را به ثمر می رساند. 

شرط بندی روی اینکه در کدام یک از بازه های زمانی ارائه شده، آخرین گل به ثمر خواهد رسید (بازه ی زمانی بر اساس دقیقه به صورت جداگانه مشخص می شود).

 

در صورتی که فقط یک گل در مسابقه به ثمر برسد، اولین و آخرین گل محسوب می شود.

به عنوان مثال، اگر مسابقه با نتیجه 1: 0 به پایان برسد، یک گل به ثمر رسیده هم گل اول و هم آخر در نظر گرفته می شود. 

بنابراین، شرط هایی که روی "اولین تیمی که گل اول را به ثمر می رساند" و "اولین تیمی که آخرین گل را به ثمر می رساند" گذاشته شده اند برنده محسوب می شوند.

 

شرط بندی روی اینکه کدام تیم شروع کننده ی بازی است.

کانالها و پخش زنده ارایه شده توسط ارائه دهنده در بخش زنده، در هنگام محاسبه شرط هایی که روی این نتیجه گذاشته شده اند،
به عنوان معیار در نظر گرفته می شوند. اگر نتیجه این رویداد از منابع ذکر شده مشخص نشود، اطلاعات صادر شده توسط وب سایت های موجود در جدول معیار های ارایه دهنده
به عنوان معیارمحاسبه در نظر گرفته می شود. اگر نتیجه از منابع فوق الذکر مشخص نشود، 
شرط ها با ضریب "1" (یک) محاسبه می شوند.

 

شرط بندی روی حاصل شدن (نشدن) پنالتی در بازی

شرط بندی روی حادث شدن (نشدن) اخراج (کارت قرمز) در مسابقه   

شرط بندی روی اینکه بازی گل به خودی دارد (ندارد)

گل به خودی گلی است که تیم، توپ را به درون دروازه ی خود بزند. گل به خودی برای تیمی در نظر گرفته می شود که گل به سود آن به ثمر رسیده باشد. 

 

شرط بندی روی برد تیم یک در دریافت کارت زرد در بازی (نیمه) - "برد یک"

شرط بندی روی تساوی تعداد کارتهای زرد دو تیم در مسابقه (نیمه) - "تساوی"

شرط بندی روی برد تیم دو برای دریافت کارت زرد در بازی (نیمه) - "برد دو"

شرط بندی روی برد تیم یک دریافت تعداد کارت های زرد در بازی (نیمه) با احتساب هندیکپ -  "هندیکپ 1"

شرط بندی روی برد تیم دو برای دریافت تعداد کارت های زرد در بازی (نیمه) با احتساب هندیکپ -  "هندیکپ 2"

شرط بندی روی مجموع بالا (پایین) تعداد کارت های زرد تیم ها در بازی (نیمه) - "مجموع بالا (زیر) مشخص شده در شرط".

شرط بندی روی زوج یا فرد بودن تعداد کارت های زرد دریافت شده در مسابقه (نیمه)

شرط بندی روی دریافت اولین کارت زرد در بازی (نیمه) و یا هر دو تیم همزمان کارت زرد اول را دریافت می کنند.

اگر مطابق گزارش رسمی مسابقه، دو تیم همزمان در یک دقیقه و در یک موقعیت بازی کارت زرد اول را دریافت کنند، و این نتیجه توسط ارائه دهنده اطلاع رسانی نشده باشد،
شرط های "تیم یک اولین کارت زرد را دریافت می کند" و "تیم دو اولین کارت زرد را دریافت می کند
 با ضریب یک محاسبه می شوند.

 

شرط بندی روی بازه زمانی، که در آن بازیکن یک تیم، کارت زرد اول را دریافت می کند (بازه زمانی بر اساس دقیقه به صورت جداگانه مشخص می شود).

شرط بندی روی اینکه کدام تیم کارت زرد بعدی را دریافت می کند (هیچ یک از تیم ها کارت زرد بعدی را دریافت نمی کنند).  

اگر بازیکنی بعد از دریافت دو کارت زرد اخراج شود (کارت قرمز) برای محاسبه ی شرطی که روی کارت زرد گذاشته شده است،
فقط یکی از کارت ها در نظر گرفته می شود، کارت زرد دریافتی دوم به عنوان کارت قرمز محاسبه می شود.  

برای مثال در مسابقه بازیکنی دو کارت زرد دریافت کرده و اخراج شده است، در این حالت شرط ها بر اساس یک کارت زرد و یک کارت قرمز که در بازی حاصل شده است، ثبت نتیجه می شوند.

شرط هایی که روی اخراج و کارت های زرد گذاشته شده اند، فقط برای بازیکنانی که در حال بازی هستند صدق می کند و کارت زرد بازیکنانی که خارج از بازی روی نیمکت ذخیره هستند.
و یا بازیکنانی که تعویض شده اند و همچنین کارت زرد مربی و تیم مربیگری برای محاسبه ی این شرط ها (کارت زرد و قرمز) در نظر گرفته نمی شود.
همچنین کارت هایی که 
بعد از سوت اتمام بازی داده می شوند نیز برای محاسبه این شرط ها در نظر گرفته نمی شوند.

زمان ثبت کارت زرد و قرمز لحظه ای در نظر گرفته می شود که کارت توسط داور به بازیکن نشان داده شده است.

 

شرط بندی روی برد تیم یک در تعداد ضربات کرنر در بازی (نیمه) (تیم یک تعداد ضربات کرنر بیشتری دریافت کند) - "برد یک"

شرط بندی روی تساوی در تعداد ضربات کرنر در بازی "تساوی"

شرط بندی روی برد تیم دو در دریافت تعداد ضربات کرنر (تیم یک تعداد ضربات کرنر بیشتری دریافت کند) - "برد دو"

شرط بندی روی برد تیم یک در تعداد ضربات کرنر در بازی (نیمه) با احتساب هندیکپ - "هندیکپ 1"

شرط بندی روی برد تیم دو در تعداد ضربات کرنر در بازی (نیمه) با احتساب هندیکپ - "هندیکپ 2"

شرط بندی روی مجموع بالا (زیر) تعداد ضربات کرنر تیم ها در بازی (نیمه) - "مجموع  بالا (زیر) مشخص شده در شرط".

شرط بندی روی زوج یا فرد بودن تعداد ضربات کرنر حاصل شده در مسابقه (نیمه)

شرط بندی روی اولین ضربه ی کرنر در بازی  

شرط بندی روی بازه ی زمانی که اولین ضربه ی کرنر حاصل می شود. ( بازه ی زمانی بر اساس دقیقه به صورت جداگانه درشرط ذکر می شود)

شرط بندی روی ضربه ی کرنر بعدی (هیچ کدام از تیم ها ضربه ی کرنر بعدی را نخواهند زد)

ضربه ی کرنر فقط زمانی در نظر گرفته می شود که توپ از نقطه ی کرنر ارسال شود. زمان ثبت شده برای ضربه کرنر لحظه ای محسوب می شود که ضربه کرنر توسط داور اعلام می شود.
در صورتی که کرنر اعلام شود اما ضربه زده نشود این کرنر در شرط محاسبه نمی شود.

 

شرط بندی روی اولین تعویض (هر دو تیم اولین تعویض را همزمان انجام می دهند).

شرط بندی روی مجموع بالا (زیر) تعداد تعویض های مشخص شده در شرط

شرط بندی روی زمان انجام اولین تعویض (بازه ی زمانی به صورت جداگانه در شرط قید می شود)

شرط بندی روی گل زنی (گل نزدن) بازیکن تعویضی 

شرط بندی روی انجام اولین تعویض در نیمه ی اول (وسط دو نیمه، نیمه ی دوم)

شرط بندی روی مجموع بالا (زیر) تعداد ضربات آزاد مشخص شده در شرط

شرط بندی روی مجموع بالا (زیر) تعداد آفساید های مشخص شده در شرط

شرط بندی روی مدت زمان مالکیت توپ تیم یک (تیم دو) که بر اساس درصد مشخص می شود، بالا (زیر) مقدار مشخص شده در شرط .


 

شرط بندی روی: 

- رخ دادن اولین (آخرین) ضربه ی کنار دروازه در بازی .(اگر در آپشن های موجود در قسمت زنده این شرط ارائه شده باشد و "ضربه ی کنار دروازه" اول (آخر) در بازی اتفاق بیافتد، شرط برنده خواهد بود).

- اولین یا آخرین پرتاپ اوت. (اگر در آپشن های موجود در قسمت زنده این شرط ارائه شده باشد و پرتاب اول (آخر) اوت در بازی اتفاق بیافتد، شرط برنده خواهد بود).

- رخ دادن اولین (آخرین) ضربه ی کرنر در بازی. (اگر در آپشن های موجود در قسمت زنده این شرط ارائه شده باشد و ضربه ی کرنر اول (آخر) در بازی اتفاق بیافتد، شرط برنده خواهد بود).

-رخ دادن اولین (آخرین) خطا در بازی. (اگر در آپشن های موجود در قسمت زنده این شرط ارائه شده باشد و اولین (آخرین) خطا در بازی اتفاق بیافتد، شرط برنده خواهد بود).

-رخ دادن اولین (آخرین) آفساید دربازی. (اگر در آپشن های موجود در قسمت زنده این شرط ارائه شده باشد و اولین (آخرین) آفساید در بازی اتفاق بیافتد و بازی با یک ضربه ی غیر مستقیم آزاد از سر گرفته شود شرط برنده می شود.)


 

زمان ثبت "ضربه ی کنار دروازه"، "پرتاب اوت" ، "ضربه ی کرنر" ، "ضربه ی آزاد" ، "ضربه ی پنالتی" ، "ضربه ی آزاد غیر مستقیم " ، "آفساید" و "گل" زمانی در نظر گرفته می شود که هر یک از رویداد های بالا اتفاق افتند و توسط داور ثبت شوند.

 

نتایج در صورت تکمیلِ (اجرای) اتفاق موضوع شرط در نظر گرفته می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:  

"ضربه ی کنار دروازه" - زمانی که توپ از کنار دروازه خودی به جریان افتد.

"پرتاب اوت" -  زمانی که توپ از خط کنار زمین خارج شده و پرتاب شود.

"ضربه ی کرنر" - زمانی که توپ از نقطه ی کرنر به داخل ارسال شود.

"ضربه ی آزاد" - بازی توسط یک ضربه ی آزاد از سر گرفته شود.

"پنالتی" - ضربه پنالتی اتفاق افتد و این ضربه زده شود

"ضربه ی غیر مستقیم آزاد" از نقطه ی مشخص شده ارسال شود.

"آفساید" توپ توسط یک ضربه ی غیر مستقیم آزاد به جریان افتد.

"گل" توپ در درون دروازه ی حریف قرار گیرد.

 

شرط بندی روی گلزنی (گل نزدن) یک بازیکن مشخص 

گل به خودی برای محاسبه ی شرط های فوق در نظر گرفته نمی شود. در صورتی که بازیکن مشخص شده در شرط ، وارد زمین بازی نشود (در بازی شرکت نکند) شرط ها با ضریب یک محاسبه می شوند.

 

 

شرط های تعداد گل بازیکن مشخص در مسابقه: 

دبل (بازیکن دقیقا دو گل و نه بیشتر در بازی به ثمر می رساند).

هت تریک (بازیکن در بازی 3 گل و نه بیشتر به ثمر می رساند). 

پوکر (بازیکن 4 گل و نه بیشتر به ثمر برساند).

پنتا تریک (بازیکن 5 گل و نه بیشتر به ثمر برساند). 
 

نتایج این شرط ها به این نحو محاسبه می شود:
ثبت پنتا تریک به معنای ثبت پوکر برای همان بازیکن نیست (همچنین پوکر به معنای ثبت هت تریک و دوبل برای بازیکن نیست و نیز هت تریک به معنای ثبت دبل نخواهد بود).

 

اگر در مسابقه، دبل و پوکر توسط بازیکنان مختلفی ثبت شوند، شرط بندی های انجام شده بر روی نتایج "پوکر" و "دبل" به عنوان برنده در نظر گرفته می شود.

 

شرط: گل چگونه به ثمر خواهد رسید: 

گل به خودی (اگر توپ در درون دوازه ی تیم خودی قرار گیرد نه دروازه ی حریف).

گل با سر(هد) (اگر گل با ضربه ی سر درون دروازه ی حریف قرار گیرد).

گل ضربه ی آزاد (اگر گل با ضربه آزاد و بدون بازی کردن با توپ در جریان بازی، درون دروازه ی حریف قرار گیرد. اگر گل با ضربه ی مستقیم کرنر درون دروازه قرار گیرد به عنوان گل با ضربه ی آزاد در نظر گرفته می شود).

گل با ضربه ی پنالتی (اگر گل با ضربه ی مستقیم پنالتی به ثمر برسد. هنگامی که گل بعد از بازگشت مجدد توپ به بازی یا برگردانده شدن به ثمر رسد، در محاسبه این شرط در نظر گرفته نمی شود)

گل معمولی (اگر گل با ضربه ی پا و یا به روش های مجاز دیگر به جز ضربه ی سر، یا ضربه ی آزاد و پنالتی به ثمر رسد و همچنین گل به خودی نباشد) 

 

شرط بندی روی مجموع شماره های تیشرت بازیکنانی که در بازی گل به ثمر برسانند. مجموع بالا (پایین) مشخص شده در شرط نوشته می شود.

بازیکنانی که گل به خودی زده اند در محاسبه ی شرط های فوق در نظر گرفته نمی شوند. شماره ی بازیکنانی که بیش از یک گل به ثمر رسانده اند فقط یک بار محاسبه می شود.

 

شرط بندی روی گل های به ثمر رسیده و نتیجه ی بازی:
 

هردو تیم یک گل می زنند و تیم یک برنده می شود

هردو تیم یک گل می زنند و بازی مساوی می شود

هردو تیم یک گل می زنند و تیم دو برنده می شود

مجموع بالا (زیر) ذکر شده در شرط و برد یک

مجموع بالا (زیر) ذکر شده در شرط و مساوی

مجموع بالا (زیر) ذکر شده در شرط و برد دو

 

 

شرط بندی روی وقت های اضافه شده در پایان بازی (پایان نیمهتوسط داور

هنگام محاسبه ی این شرط ها موارد زیر در نظر گرفته می شود: 
 

وقت تلف شده توسط کمک داور روی تابلو نشان داده شود. 

وقت اضافه شده روی صفحه ی تلویزیون نمایش داده شود.

اطلاعات وب سایت ها در جدول ارائه دهنده ها نوشته شود.
 

منابعی که هنگام محاسبه شرط های فوق به عنوان اصل در نظر گرفته می شوند، به ترتیب اولویت نوشته شده اند. در صورتی نتیجه ی شرط از هیچ یک از این منابع دریافت نشود شرط با ضریب یک ثبت نتیجه می شود.

اگر وقت تلف شده نمایش داده شده (بر اساس دقیقهبا زمان واقعی گرفته شده در بازی متفاوت باشد، زمان نمایش داده شده در هنگام محاسبه شرط ها در نظر گرفته می شود.

اگر اطلاعات مربوط به وقت تلف شده (بر اساس دقیقهنمایش داده شده در تلویزیون یا تابلو توسط داور تغییر یابد (کم و یا اضافه شود) شرط ها مطابق اطلاعات اولیه نمایش داده شده محاسبه می شوند.