تورنمنت مارچ پلی سان

ارائه دهنده پلی سان تورنمنت مارچ را برگزار می کند. تاریخ این تورنمت از ۱۱ تا ۱۸ اسفند ماه می باشد.

مجموع جوایز ۶۰۰۰۰ یورو است که بین ۳۵۰ شرکت کننده تقسیم می شود:

مکان درصد جایزه
نفر اول ۱۰۰۰۰ یورو
نفر دوم ۵۰۰۰ یورو
نفر سوم ۳۰۰۰ یورو
نفر چهارم ۱۵۰۰ یورو
نفر پنجم ۱۰۰۰ یورو
نفر ششم ۹۰۰ یورو
نفر هفتم ۸۰۰ یورو
نفر هشتم ۷۰۰ یورو
نفر نهم ۶۰۰ یورو
نفر دهم ۵۰۰ یورو
نفر یازدهم تا بیست و پنجم ۴۰۰ یورو
نفر بیست و ششم تا پنجاهم ۲۰۰ یورو
نفر پنجاه و یکم تا صدم ۱۵۰ یورو
نفر صد و یکم تا دویستم ۱۰۰ یورو
نفر دویست و یکم تا سیصد و پنجاهم ۵۰ یورو

بازی های این تورنمنت:

شرایط و مقررات:

حداقل شرط مورد نیاز برای شرکت در تورنمنت ۰.۵ یورو یا معادل ارزی است.

ارائه دهنده حق اصلاح یا تغییرکمپین در هر زمان را دارد.

چگونه برنده شویم؟