جشن تولد بونگو

به مناسبت سالگرد تولد ارائه دهنده بین المللی بونگو تورنمنت "جشن تولد بونگو" از تاریخ ۱۶ اردیبهشت تا ۴ خرداد ۱۴۰۰ طی ۳ هفته به شرح ذیل برگزار می گردد

هفته اول ۱۶ تا ۲۱ اردیبهشت

هفته دوم  ۲۳ تا ۲۸ اردیبهشت

هفته سوم ۳۰ اردیبهشت تا ۴ خرداد

جایزه کل ۱۲۰.۰۰۰ یورو میباشد که به صورت زیر به این سه هفته تعلق میگیرد : 

۴۰.۰۰۰ یورو برای هفته اول

۵.۰۰۰ یورو برای هر تورنمت معمولی - مجموعا ۳۰.۰۰۰ یورو برای ۶ تورنمنت

۱۰.۰۰۰ یورو برای سری های لیدر برد

ساختار تورنمنت ها: 
هفته اول
تورنمنت ها تاریخ شروع ساعت پایان امتیازات جوایز (یورو)
۱ ۱۶ اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۱۷اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۲  ۱۷اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۱۸اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۳ ۱۸اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۱۹اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۴  ۱۹اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۰اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۵  ۲۰اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۱اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۶ ۲۱اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۲اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۱۶ اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۱اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ سری تورنمنت فوق العاده ۱۰.۰۰۰
هفته دوم
تورنمنت ها تاریخ شروع ساعت پایان امتیازات جوایز (یورو)
۱ ۲۴ اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۵اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۲ ۲۵اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۶اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۳ ۲۶اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۷اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۴ ۲۷اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۸اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۵ ۲۸اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۹اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۶ ۲۹اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۲۹اردیبهشت ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۲۳ اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ سری تورنمنت فوق العاده ۱۰.۰۰۰
هفته سوم
تورنمنت ها تاریخ شروع ساعت پایان امتیازات جوایز (یورو)
۱ ۳۱ اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۱خرداد ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۲ ۱ خرداد ساعت ۴:۳۰ ۲ خرداد ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۳ ۲ خرداد ساعت ۴:۳۰ ۳ خرداد ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۴ ۳ خرداد ساعت ۴:۳۰ ۴ خرداد ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۵ ۴ خرداد ساعت ۴:۳۰ ۵ خرداد ساعت ۳:۳۰ HSRM ۵۰۰۰
۶ ۵ خرداد ساعت ۴:۳۰ ۶ خرداد ساعت ۳:۳۰ HSRP ۵۰۰۰
۳۱ اردیبهشت ساعت ۴:۳۰ ۶ خرداد ساعت ۳:۳۰ سری تورنمنت فوق العاده ۱۰.۰۰۰

بازی های این تورنمنت:

 

 

چگونه برنده شوید :

حداقل مبلغ شرط باید ۱ یورو و یا معادل ارزی آن باشد

حداقل تعداد اسپین برای شرکت در این تورنمنت ۵۰ اسپین می باشد

تمام امتیازات مرحله مقدماتی ذخیره می شوند و با صعود بازیکن به مرحله ی بعد این امتیازات محاسبه خواهند شد

بازیکنان غیر واجد شرایط نیز با رنگ خاکستری در جدول امتیازات نمایش داده می شوند تا زمانی که واجد شرایط شوند

جدول جوایز برندگان
جدول جوایز برندگان سری تورنمنت فوق العاده
رتبه جوایز مجموع جوایز
۱ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۲ ۸۰۰ ۸۰۰
۳ ۷۰۰ ۷۰۰
۴-۵ ۵۰۰ ۱۰۰۰
۶-۱۰ ۲۰۰ ۱۰۰۰
۱۱-۳۰ ۷۵ ۱۵۰۰
۳۱-۵۰ ۵۰ ۱۰۰۰
۵۱-۱۰۰ ۲۵ ۱۲۵۰
۱۰۱-۲۵۰ ۱۵ ۷۵۰
۱۰.۰۰۰
جدول تقسیم بندی جوایز
رتبه جوایز مجموع جوایز
۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۲ ۳۰۰ ۳۰۰
۳ ۲۵۰ ۲۵۰
۴-۵ ۷۵ ۱۵۰
۶-۱۰ ۵۰ ۲۵۰
۱۱-۲۰ ۳۰ ۳۰۰
۲۱-۱۰۰ ۲۵ ۲۰۰۰
۱۰۱-۱۵۰ ۱۵ ۷۵۰
۱۵۱-۲۰۰ ۱۰ ۵۰۰
۵۰۰۰
نحوه تقسیم امتیازات:

HSRM بالاترین ضریب یک دور

بالاترین مبلغ برد نسبت به مبلغ شرط

برای مثال: مبلغ شرط ۵ و مبلغ برد ۱۵۰ یورو می باشد بازیکن تا زمانی که ضریب بالاتری کسب کند، ۳۰ امتیاز دارد.

۱۵۰ ÷ ۵ = ۳۰

HSRP بالاترین مبلغ پرداخت شده از یک دور

بالاترین مبلغ پرداختی معادل امتیاز کسب شده

برای مثال:

مبلغ شرط ۲ یورو و مبلغ برد ۳۴۰ یورو می باشد، بازیکن تا زمانی که مبلغ بیشتری ببرد، ۳۴۰ امتیاز کسب کرده است.

جدول رده بندی در طول تورنمنت با هر اسپین بازیکن در زمان واقعی بروز رسانی می شود.

امتیازات برندگان در جدول رده بندی تورنمنت نشان داده می شود. بهترین نتیجه ی بدست آمده توسط بازیکن در بالای جدول نمایش داده می شود.

برای واجد شرایط شدن و عبور از هر مرحله ی تورنمنت عادی ۲۰۰ امتیاز
برای هر ۱۰۰ یورو شرط در طول همه ی تورنمنت های معمولی ۱
۱ ۱۰۰۰
۲ ۵۰۰
۳ ۲۵۰
رتبه در تورنمنت معمولی ۵-۴ ۲۰۰
۱۰-۶ ۱۵۰
۱۰۰-۱۱ ۵۰
۲۰۰-۱۰۱ ۳۰